• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Ứng dụng quân sự

Thông gió cho tháp pháo (sơ tán khí đốt), các ứng dụng hàng hải

ETRI đề xuất các giải pháp được thực hiện phù hợp với các tiêu chuẩn MIL khác nhau. Một phần của các sản phẩm của thương hiệu ETRI được NATO hệ thống hóa.

 

Đầu trang