• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Quạt với động cơ AC

Quạt ly tâm một đầu hút

Động cơ một pha AC
(2TRE / 2GRE / 4TRE / 4GRE / 2GRF)

 

Thêm thông tin

Quạt ly tâm 02 đầu hút

Động cơ một pha AC
(2GDS / 4GDS / 2GDF / 4GDF)

Thêm thông tin

Quạt hướng trục

Động cơ AC một pha và ba pha (2VRE / 4VRE / 2VGR / 4VGR / 2VPR / 4VPR / 2VGC / 4VGC / 2VGV / 4VGV)

Thêm thông tin

Cánh quạt cong phía sau

Động cơ một pha AC
(2RRE / 4RRE / 2RRM)

 

Thêm thông tin

Quạt luồng ngang

Động cơ một pha AC
(4TGL / 4TGS)

 

Thêm thông tin

Quạt khí nóng

Động cơ AC một pha và ba pha
(2GTA / 4GTA / 4GRA / 2DTR)

 

Thêm thông tin

Động cơ AC

Động cơ 1 pha
(2RET / 4RET)

 

Thêm thông tin

Đầu trang