• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Chống cháy nổ

Trong quá trình làm việc, nơi khí nổ thải vào môi trường, vì thế rất cần thiết để loại bỏ một cách an toàn và chuyên nghiệp. Điều này đòi hỏi việc đáp ứng các hướng dẫn đặc biệt trong từng sản phẩm. Các sản phẩm Rosenberg có thiết kế chống cháy nổ. Sản phẩm xử lý không khí Airbox của Rosenberg dùng để vận chuyển khí nổ trong không khí, sản phẩm được thiết kế để đáp ứng các hướng dẫn RLT 02 của Herstellerverbands Raumlufttechnische Geräte e.V. [Liên đoàn các nhà sản xuất các thiết bị xử lý không khí]. Chúng tôi được chứng nhận theo ATEX 100 và do đó có thẩm quyền để sản xuất động cơ cánh quạt bên ngoài không đồng bộ cho nhóm thiết bị II, loại 2G trong khu vực nổ được bảo vệ theo Chỉ thị 94/9 / EC của Nghị viện châu Âu.

Cả quạt cũng như Thiết bị xử lý không khí Airbox của Rosenberg có sẵn thiết kế chống cháy nổ. Các thông số kỹ thuật của khu vực EX (chống cháy nổ), nhóm khí lớp nhiệt độ là tiêu chí quan trọng để lựa chọn thiết bị phù hợp.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!


Chúng tôi sẽ tìm một giải pháp an toàn cho các ứng dụng của bạn!

Đầu trang