• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Chứng nhận Rosenberg

Certificate according to DIN EN ISO 9001:2008 Chứng nhận đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 9001:2008

File format: .pdf

Filesize: 522.96 kB

 

 

 

 

Certificate according to VDI 6022 (Airbox S40) Chứng nhận đạt tiêu chuẩn VDI 6022 (Airbox S40)

File format: .pdf

Filesize: 812.51 kB

 

 

 

 

 

Test certificate of fan test chamber (DIN 5801) Chứng nhận kiểm tra thử nghiệm quạt (DIN 5801)

File format: .pdf

Filesize: 659.28 kB

 

 

 

 

Certificate according to DIN EN 15085-2 Chứng nhận đạt tiêu chuẩn DIN EN 15085-2

File format: .pdf

Filesize: 226.69 kB

Certificate according to DIN EN 15085-2Chứng nhận EC của quạt Ecofit

File format: .pdf

Filesize: 226.69 kB

Certificate according to DIN EN 15085-2Chứng nhận UL của quạt Ecofit

File format: .pdf

Filesize: 226.69 kB

Certificate according to DIN EN 15085-2 Chứng nhận ISO 9001: 2008

File format: .pdf

Filesize: 226.69 kB

Certificate according to DIN EN 15085-2 Khoáng chất xung đột của quạt Ecofit

File format: .pdf

Filesize: 226.69 kB

Certificate according to DIN EN 15085-2 Chứng chỉ RoHS

File format: .pdf

Filesize: 226.69 kB

Certificate according to DIN EN 15085-2 Tuyên bố REACH

File format: .pdf

Filesize: 226.69 kB

Đầu trang