• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Dòng sản phẩm Etri

Quạt hướng trục

Quạt hướng trục AC

Motors 115 and 230V
(126L, 99XU, 99XW, 99XM, 113X, 146D, 98XH, 98XC, 98XY, 125XR, 125XL, 125L, 129X, 129L, 141L, 148V)

Thêm thông tin

Quạt hướng trục DC

Motors 5V, 12V, 24V and 48V
(276D, 380D, 274D, 282D, 272D, 281D, 291D, 230D, 246D, 146D, 344D, 299D, 341D, 99YH, 99YS, 298D, 158D, 235D, 338D, 125D A, 125DH9, 337D, 354D, 148D, 121D, 352D)

Thêm thông tin

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm AC

Single and three phases motors in 115V, 230V and 400V at 50Hz and 60Hz
(582CAX, 583CBA, 607COV, 608COV, 621CAU, 609COV, 625COS, 661CHL, 694CHM, 692CCP, 711CHB)

Thêm thông tin

Quạt ly tâm DC

Motors 5V, 12V, 24V and 48V
(593D, 591D, 595D, 596D, 599D)

Thêm thông tin

Quạt hiệu suất cao

Single or three phases AC motors in 115V, 230V and 400V at 50Hz and 60Hz, DC motors
(82DBT, 125YG, 80CE, 86CB, 85CB, 86CD, 200DW, 61G, 62G, 63DBV, 62DBV, 75G, 60CH, 60CF, 97AC, 97CH, 60AF, 60AG, 97CJ, 60CV)

Thêm thông tin

Quạt hướng trục 400 HZ

Motors 115V and 200V
(106Z, 82T, 103T, 110VU, 99XV, 551CTF, 80T, 98XE, 98XJ, 125XS, 125XT, 155BW, 121VY, 85M, 86M, 61BE, 112BC)

Thêm thông tin

Phụ kiện

Finger guards, filters and alarm relays (RA)

Thêm thông tin

Đầu trang